Tu napíšte výstižný a zaujímavý odsek, ktorý vysvetľuje, o čom je tento kurz
Tu napíšte výstižný a zaujímavý odsek, ktorý vysvetľuje, o čom je tento kurz
Rozšírenie vedomostí predmetu Informatika a získanie zručností pri písaní bakalárskej práce. Vedieť porovnať produkty firiem pre manažérov.
Informatika patrí v jednotkách moderného štúdijného odboru medzi nosné témy jadra vedomostí. OS Windows XP, Ofice XP, používanie WWW stránok
Tu napíšte výstižný a zaujímavý odsek, ktorý vysvetľuje, o čom je tento kurz
Tu napíšte výstižný a zaujímavý odsek, ktorý vysvetľuje, o čom je tento kurz
Zmena je akákoľvek činnosť organizácie, ktorá sa týka ľudí, organizačnej štruktúry alebo technológie, ktorá smeruje k zlepšeniu činnosti, postavenia organizácie v konkurenčnom boji, s cieľom uspokojovania narastajúcich potrieb spotrebiteľa pre jeho spokojný život.
Tu napíšte výstižný a zaujímavý odsek, ktorý vysvetľuje, o čom je tento kurz
Tu napíšte výstižný a zaujímavý odsek, ktorý vysvetľuje, o čom je tento kurz

Termíny skúšky a pokyny budú uverejnené na informačnej stránke vybraných predmetov prof. Ing. Michala Pružinského, CSc.: http://www.operacna1.szm.sk Špecifické informácie a pokyny vyučujúcich budú takisto na tejto stránke vrátane téz semestrálnej skúšky.